Montessori Kindcentrum

Missie en visie

Binnen onze school gaat iedereen op een open manier met elkaar om, dat is de kern van onze visie. Ieder kind wordt volledig geaccepteerd en dat staat centraal. Wij werken vanuit de kinderen, niet vanuit de leerstof.

Alle kinderen die ons worden toevertrouwd, nemen we mee en daar dragen wij de verantwoordelijkheid voor. Zelf doen, zelf ervaren en zelf ontdekken, vormen de beste weg tot het ontwikkelen van zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Eigen tempo en aanleg zijn bepalend. De leerkracht bereidt voor, begeleidt en initieert waar nodig. De school levert zelfstandige en evenwichtige kinderen af, die zowel cognitief als sociaal emotioneel klaar zijn voor hun verdere ontwikkeling na de basisschoolperiode.

Het is voor de ontwikkeling van kinderen cruciaal dat ouders, school en opvang samenwerken om een doorgaande ontwikkeling te kunnen garanderen. Kinderen zijn onze toekomst en zij hebben het nodig om binnen een goed voorbereide omgeving tot bloei te kunnen komen. Ze hebben daarbij baat bij ouders en pedagogische professionals die op min of meer dezelfde manier opvoeden en lesgeven. In ieder geval veel overleggen en dezelfde taal spreken.Het is bijvoorbeeld bevorderlijk als gedragsnormen op dezelfde manier gehandhaafd worden tijdens school- en opvangtijd. Voor de beleving van de veiligheid van een kind is dit een belangrijk punt.

Het proces om tot een Montessori kindcentrum (MKC) te komen is vanuit de behoefte ontstaan om de montessorivisie op ontwikkeling van kinderen ook buiten de reguliere schooltijden door te laten lopen.

In een MKC zijn onderwijs en opvang onder één gezamenlijke visie met één multidisciplinair team en één eindverantwoordelijke geïntegreerd. Bij de realisatie van het intensieve samenwerkingsproces zijn opvang en onderwijs gelijke partners en vullen zij elkaar aan in een samenhangend opvoedings- en ontwikkelingsklimaat voor kinderen. Kinderen, ouders en medewerkers zijn actieve partners bij het ontwikkelproces van ieder kind én bij de gemeenschap als geheel.

Dit Montessori Kindcentrum draagt bij aan een passende ontwikkeling van kinderen, goede facilitering van de ouders die dat nodig hebben en de uitvoering van de visie van Maria Montessori. Tijdens onderwijstijd bieden we ieder kind een optimale ontwikkeling van hun kwaliteiten en talenten en een veilig en plezierig schoolklimaat. Opvangtijd biedt ditzelfde klimaat, met het accent op vrije tijd.